STALHANDEL Robert Kwinto realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Wzrost konkurencyjności Stalhandel Robert Kwinto poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego na terenie gminy Zbąszyń”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy, który nastąpi w wyniku realizacji zaplanowanych w projekcie zadań i w ich konsekwencji pozwoli na wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

W skutek realizacji projektu:

1. Powstanie powierzchnia produkcyjna pod nowe maszyny.
2. Poprawi się precyzja usługi spawania elementów.
3. Zwiększone zostaną moce oraz poprawi się jakość i precyzja usługi cięcia.
4. Powstanie zadaszony magazyn.
5a. Ułatwiony zostanie dostęp do arkuszy blachy.
5b. Ułatwione zostaną operacje na dużych elementach.
6. Zapewniony zostanie dostęp do pełni wiedzy na temat wydajności i rentowności.
7. Poprawi się efektywność wykorzystania surowca.


Wartość projektu: 6 714 816,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 366 640,00 zł